SEVEN RILA LAKES

TRILISTNIKA
7 RILA LAKES – TRILISTNIKA
Original artwork, 250 x 200 cm, Oil on Canvas, 2020
Owned by the author
RIBNOTO EZERO
7 RILA LAKES – RIBNOTO EZERO
Original artwork, 250 x 200 cm, Oil on Canvas, 2020
Owned by the author